کمبود فضا و نبودن جایی برای نگهداری از ابزار و وسایل در سرویس بهداشتی کوچک، دغدغه تعداد زیادی از ماست که در خانه های کوچک زندگی می کنیم و به هر دلیلی امکان نقل مکان به جایی بزرگتر را نداریم. این مشکل با کمی خلاقیت قابل حل است و ...
همه ی ما برای ظاهر خود اهمیت زیادی قائلیم و هر لباسی را به تن نمی کنیم. لباس ها گویی پوسته ی بیرونی ما هستند که پوسته ی درونی ما را منعکس می کنند. شاید مقایسه یک شیء با آدمی کار درستی نباشد، اما باید بدانیم یک سری قوانین در ...